PAYMENTS

We are a cashless office. There are different ways to pay for your policy.

We are cashless

Singumzi we Abaveleli Funeral Directors sinayo indlela elula yokubhatala umbutho wethu. Uyakwazi ukutyelela enye yezindawo zilandelayo ubhatale kuzo rhoqo ngenyanga okanye wenze Debit Order sikutsalele eBankini yakho.

Open chat
1
WhatsApp Us Now!
How may we assist you today?